works

暮しの手帖

暮しの手帖 第62号 early spring 2013

kurashi no techo no.62 early spring 2013

暮しの手帖 第61号 winter 2012-13

kurashi no techo no.61winter 2012

暮しの手帖 第60号 autumn 2012

kurashi no techo no.60 autumn 2012

暮しの手帖 第59号 summer 2012

kurashi no techo no.59 summer 2012

暮しの手帖 第58号 early summer 2012

kurashi no techo no.58 early summer 2012

暮しの手帖 第57号 spring 2012

kurashi no techo no.57  spring 2012

暮しの手帖 第56号 early spring 2012

kurashi no techo no.56 early spring 2012

暮しの手帖 第55号 winter 2011-12

kurashi no techo no.55 winter 2011-12

暮しの手帖 別冊 こころとからだのあたため読本

kurashi no techo  ’warm up heart and body’ issue

暮しの手帖 別冊 自家製レシピ 秋冬編

kurashi no tech ‘homemade recipe autumn and winter’ issue

暮しの手帖 別冊 季節の手芸

kurashi no techo ‘seasonal handcraft’ issue